P-UNIVERSEEL

De personeelsvereniging van de Universiteit Maastricht

LEDENKAART IN HUISSTIJL UM

Alleen uw ledennummer

(geen naam meer) (is ook inlognaam wgnhw)

Adres + bankrekeningnummer PV

Geen jaarstickers meer

In huisstijl UM

 

Bij verlies of diefstal van uw kaart, ontvangt u tegen betaling van € 5,00 een

nieuwe kaart en tevens een nieuw ledennummer.

 

Bij beëindiging lidmaatschap dient u de lidmaatschapskaart te retourneren, op

de datum beëindiging, anders wordt per kaart € 5,00 in rekening gebracht.

 

De ledenkaart blijft eigendom van P-Universeel.

 

Retourneren naar:

P-Universeel

Box55 UNS50

Postbus 616 6200MD Maastricht

Aldus besloten op,

 

Dinsdag 19 november 2004 te Maastricht

De secretaris, Jo Gorissen

 

Het bestuur heeft besloten om:

 

• Indien een medewerker zich aanmeld als lid of reeds aangemeld is als lid, dat de partner (m/v) van het lid ook buitengewoon lid kan worden

• Dat dit buitengewoon lid de naam binnen de vereniging krijgt van partnerlid

• Dat dit besluit genomen is naar aanleiding van de wijziging van de Statuten & Huishoudelijk Reglement     2003 waarbij het begrip partnerlid niet meer voorkomt in deze, er in de Statuten & Huishoudelijk Reglement    alleen nog sprake is van: leden, buitengewone leden en ere leden.

• Dat dit besluit conform de Statuten genomen kan worden door het bestuur.

• Dat het begrip partnerlid alleen bedoeld is voor de partner (m/v) van het betreffende lid.

• Dat een lid zijn of haar partner via de website of via het aanmeldingsformulier gewoon kan aanmelden.

 

 

VASTSTELLING STATUTEN VERENIGING

 

Heden, tweeduizend drie, verscheen voor mij,

mr. Johannes Maria Jozef Hendrik Hendriks, notaris te Heerlen:

 

1. de heer Josef Elisabeth Gorissen, geboren te Schaesberg op twee maart negentienhonderd tweeënvijftig (houder van Nederlands paspoort nummer N94966560), in het bezit van de Nederlandse nationaliteit, wonende te 6469 XB Kerkrade, Kwikstaartstraat 4, gehuwd;

 

2. de heer Lambertus Henricus Peter Smeets, geboren te Geleen op tien oktober negentienhonderd achtenveertig (houder van Nederlands paspoort nummer ND8456751), in het bezit van de Nederlandse nationaliteit, wonende te 6214 AR Maastricht, Volksbondweg 8a, gehuwd/ongehuwd en niet geregistreerd als partner;

 

De comparanten verklaarden de navolgende statuten vast te stellen:

 

INLEIDING

 

De comparanten verklaarden:

1. Zij zijn respectievelijk voorzitter en penningmeester van de te Maastricht gevestigde vereniging: Personeelsvereniging Universiteit Maastricht (verkorte naam: p-universeel).

2. Deze vereniging is opgericht op zeventien juni negentienhonderd vijfentachtig.

3. Bij besluit van de algemene ledenvergadering van deze vereniging zijn de statuten van de vereniging vastgesteld en is besloten de aldus vastgestelde statuten vast te laten leggen in een notariële akte.

4. Deze vergadering welke werd gehouden op tweeduizend drie besloot tevens hen, comparanten, aan te wijzen de notariële akte te doen verlijden.

5. Van deze besluiten blijkt uit een uittreksel van de notulen van bedoelde vergadering, dat door de secretaris is ondertekend en aan deze akte zal worden vastgehecht.

Ter uitvoering van bovenstaande verklaarden de comparanten dat de statuten zoals deze door de algemene ledenvergadering zijn vastgesteld luiden als volgt:

 

STATUTEN

 

NAAM EN ZETEL

 

Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam: Personeelsvereniging Universiteit Maastricht (verkorte naam: p-universeel).

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Maastricht.

 

DOEL

 

Artikel 2

1. Het doel van de vereniging is het bevorderen en het verstevigen van het onderling contact tussen de personeelsleden van de Universiteit Maastricht en de personeelsleden van eventuele zusterverenigingen.

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van contact-, ontwikkelings- en ontspanningsbijeenkomsten voor de leden en door het vormen van clubs.

 

DUUR

 

Artikel 3

1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar.

 

LIDMAATSCHAP

 

Artikel 4

1. De vereniging kent gewone leden, buitengewone leden, ereleden en begunstigers.

2. Als gewoon lid van de vereniging kan worden toegelaten:

a. degene die een dienstverband met de Universiteit Maastricht heeft;

b. degene die als gepensioneerde of wegens arbeidsongeschiktheid de dienst bij de Universiteit Maastricht hebben verlaten;

c. zij die werkzaamheden verrichten ten behoeve van de Universiteit Maastricht, maar die geen dienstverband met de Universiteit Maastricht hebben.

3. Personen die niet aan de voorwaarden, genoemd in lid 2 van dit artikel, voor het gewone lidmaatschap voldoen, kunnen door het bestuur als buitengewoon lid tot de vereniging worden toegelaten.

4. Ereleden zijn alle natuurlijke personen die zich jegens de vereniging op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt en daartoe op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering zijn benoemd.

5. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage.

6. Waar in de statuten gesproken wordt van leden, worden gewone leden en buitengewone leden bedoeld.

7. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

Artikel 5

1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en begunstigers.

2. Op een besluit tot niet toelating is het hierna in artikel 6 lid 5 bepaalde van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6

1. Het lidmaatschap eindigt door:

a. overlijden van een lid;

b. het op houden te bestaan van een rechtspersoon, welke lid is van de vereniging;

c. opzegging van een lid;

d. opzegging door het bestuur namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer zij haar verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

e. ontzetting, welke alleen door het bestuur kan worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid, of door het bestuur kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken. Het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging of van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

3. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

4. Een lid is niet bevoegd zich -door opzegging van zijn/haar lidmaatschap- te onttrekken aan een genomen verenigingsbesluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard.

5. Van een opzegging of ontzetting van een lid door het bestuur van de vereniging staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisneming van dit besluit, beroep open op de algemene vergadering. Hij/zij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Hangende het beroep blijft het besluit van het bestuur van kracht.

6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar ongeacht de reden of oorzaak eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel, door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

7. Nochtans kan een lid binnen een maand, nadat haar een besluit, waarbij haar rechten zijn beperkt of haar verplichtingen, niet zijnde verplichtingen van geldelijke aard, zijn verzwaard, is bekend geworden of is medegedeeld, door opzegging van haar lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te haren opzichte uitsluiten.

 

GELDMIDDELEN

 

Artikel 7

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributies van de leden, eventuele schenkingen of uit eventuele andere toevallige baten.

2. Ieder lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

 

BESTUUR

 

Artikel 8

1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van minimaal drie en maximaal vijf personen.

2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging gekozen.

Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en penningmeester aan.

De functie van secretaris kan met de functie van penningmeester in een persoon worden verenigd.

3. Ieder bestuurslid heeft een proeftijd. Deze bedraagt één jaar. Gedurende deze periode kan de algemene vergadering de functie van het bestuurslid zonder opgaaf van redenen beëindigen. De algemene vergadering kan hiertoe besluiten met tweederde meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

4. De algemene vergadering kan te allen tijde het bestuur of een bestuurslid schorsen of ontslaan. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste tweederde der geldig uitgebrachte stemmen. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzegtermijn van tenminste drie maanden.

 

BESTUURSTAAK – VERTEGENWOORDIGING

 

Artikel 9

1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het bestuur van de vereniging. Het bestuur en bovendien de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester is bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Deze bestuursleden kunnen zich daarbij door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.

2. Voor besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een ander verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering.

 

JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING

 

Artikel 10

1. Het boekjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.

2. Het bestuur houdt zodanige aantekeningen van de vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Het bestuur is verplicht binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een balans en een staat van baten en lasten van de rechtspersoon op te maken.

4. Door het bestuur worden, onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering, jaarlijks, uiterlijk dertig dagen voor de jaarvergadering, twee leden aangezocht die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze leden vormen een commissie tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar. Deze commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.

5. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te tonen en inzage in de boeken en de bescheiden te geven.

6. Indien de goedkeuring van de rekening en de verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering een andere commissie bestaande uit tenminste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekeningen verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder genoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

7. Het bestuur is verplicht de onder sub 3 en 4 genoemde bescheiden zeven jaar te bewaren.

 

ALGEMENE VERGADERING

 

Artikel 11

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.

3. Behalve de in lid 2 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

4. Na ontvangst van een verzoek als in lid 3 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping ener algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen blad.

 

TOEGANG EN STEMRECHT

 

Artikel 12

1. Alle leden, die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daar ieder één stem.

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.

3. Ieder lid is bevoegd haar stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid.

4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.

 

VOORZITTERSCHAP – NOTULEN

 

Artikel 13

1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid zal een der andere bestuursleden als leider der vergadering optreden.

2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden.

 

BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING

 

Artikel 14

1. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

2. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is zij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft gekregen wordt een stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen worden in dit artikel verstaan: ter vergadering geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco, en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.

 

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

 

Artikel 15

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste acht dagen. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 3 lid 7.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikelen 15 en 16.

 

STATUTENWIJZIGING

 

Artikel 16

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derden van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee derden van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na de eerste vergadering waarin over het voorstel zoals dat in vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee derden der geldig uitgebrachte stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

 

ONTBINDING

 

Artikel 17

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

2. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders.

3. Het batig saldo na vereffening wordt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren overgedragen. Ieder van hen ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging gedurende bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.

5. Op de vereffening zijn de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

 

HUISHOUDELIJK REGELEMENT

 

Artikel 18

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

 

SLOTBEPALING

 

Artikel 19

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

 

SLOTVERKLARING

 

Tenslotte verklaarden de comparanten dat het huidige bestuur bestaat uit:

- de comparant sub 1 voornoemd, als voorzitter;

- de comparant sub 2 voornoemd, als penningmeester;

- de heer Michaël Wilhelmus Maria Maasen, geboren te Maastricht op vijf april negentienhonderd vijftig (houder van Nederlands paspoort nummer N14723954), in het bezit van de Nederlandse nationaliteit, wonende te , gehuwd/ongehuwd en niet geregistreerd als partner, als secretaris;

- de heer Johannes J M M Ploum, geboren te Kerkrade op tien oktober negentienhonderd eenenzestig (houder van Nederlands rijbewijs nummer 3188324305), in het bezit van de Nederlandse nationaliteit, wonende te 6462 BW Kerkrade, Elisabethstraat 26, gehuwd/ongehuwd en niet geregistreerd als partner, als bestuurslid.

 

SLOT AKTE

 

De comparanten verklaarden tijdig voor het verlijden van deze akte te hebben kennis genomen van de inhoud daarvan en met die inhoud in te stemmen.

 

WAARVAN AKTE

 

in minuut is verleden te Heerlen op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten/partijen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.

De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de comparanten opgegeven en toegelicht, waarna de comparanten verklaarden op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij, notaris.

 

 

 

 HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

Het Huishoudelijke Reglement behorende bij de statuten van P-universeel,

de Personeelsvereniging van de Universiteit Maastricht.

 

 

LIDMAATSCHAP

 

Artikel 1

 

De leden hebben het recht van toegang tot de algemene ledenvergadering en het recht daarin het woord te voeren. Voorts hebben zij, eventueel onder door het bestuur te stellen voorwaarden, het recht van toegang tot alle uitvoeringen en verenigingsavonden, alsook tot bijeenkomsten van de clubs, waarvan zij lid zijn.

 

Artikel 2

 

De gewone leden, buitengewone leden en ereleden hebben bovendien de volgende rechten:a. het recht van initiatief;

b. het recht van amendement;

c. het stemrecht op vergaderingen.

 

Artikel 3

 

Ieder lid ontvangt een bewijs van lidmaatschap.

 

Artikel 4

 

Indien een gewoon of buitengewoon lidmaatschap eindigt krachtens artikel 5, sub b van de statuten geeft de betrokkene hiervan schriftelijk kennis aan de secretaris.

 

1 Indien de contributie betaald wordt via de salarisadministratie dan moet het lid zelf de opzegging apart schriftelijk melden bij het secretariaat van de vereniging.

2 Indien de contributie jaarlijks betaald wordt dan dient de opzegging voor 31 december van het verenigingsjaar te geschieden.

 

BESTUUR

 

Artikel 5

 

Het bestuur is verplicht binnen de kortst mogelijke tijd besluiten van een algemene ledenvergadering ten uitvoer te brengen. Het bestuur stelt de begroting voor het komende verenigingsjaar op. Het bestuur heeft toegang tot de vergaderingen van de verschillende commissies, van clubs en tot de clubavonden.

 

Artikel 6

 

De voorzitter:

a. leidt de bestuurs- en algemene ledenvergaderingen;

b. regelt de te verrichten werkzaamheden van het bestuur;

 

 

c. heeft het recht de discussie op de vergaderingen te sluiten, wanneer hij meent dat de aanwezigen voldoende zijn ingelicht, doch hij is verplicht deze weer te openen, indien tenminste twee/derde der aanwezige stemgerechtigde leden hun verlangen hiertoe kenbaar maakt;

d. ondertekent de notulen der vergadering.

 

 

Artikel 7

 

De secretaris:

a. houdt de notulen van alle vergaderingen;b. voert de correspondentie in overleg met en uit naam van het bestuur;c. draagt zorg dat alle stukken, de vereniging betreffende, worden opgenomen in het archief, dat door hem wordt beheerd;

d. zorgt voor publicatie van alle door de statuten en dit reglement gevorderde of door het bestuur gewenste mededelingen, door middel van plaatsing in een verenigingsorgaan of voorzover nodig door aanplakking of anderszins;

e. stelt aan het einde van het verenigingsjaar een jaarverslag samen, wat de goedkeuring van het bestuur behoeft en wordt behandeld en vastgesteld in de algemene ledenvergadering.

 

 

Artikel 8

 

De penningmeester:a. beheert de financiën van de vereniging;

b. is verantwoordelijk voor de subsidies en overige inkomsten;

c. stelt jaarlijks een begroting op voor het komende jaar.

d. stelt aan het einde van het verenigingsjaar een financieel jaarverslag samen, wat de goedkeuring van de kascommissie behoeft en wordt behandeld en vastgesteld in de algemene ledenvergadering.Artikel 9

Bestuurslid ledenadministratie:a. houdt de ledenlijst bij;

b. is verplicht alle mutaties aan de overige bestuursleden mede te delen.Artikel 10

Alle gegevens van de leden worden bewaard volgens de wet bescherming persoonsgegevens.

 

 

COMMISSIES

 

Artikel 11

 

De algemene ledenvergadering, bedoeld in artikel 10 van de statuten, benoemt een kascommissie, bestaande uit twee leden. In deze commissie kunnen geen bestuursleden zitting hebben. De ledenvergadering is bevoegd ook andere commissies in te stellen.

 

Artikel 12

 

De werkzaamheden van de kascommissie zijn:a. eens per jaar verifiëren van de boeken met de daarbij behorende bescheiden;

b. eens per jaar controleren van de kas;

c. het controleren van de rekening en verantwoording van de penningmeester, zoals die uitgebracht worden op de algemene ledenvergadering en bij akkoordbevinding, het ondertekenen van deze rekening en verantwoording, evenals het uitbrengen van advies aan bedoelde vergadering over de decharge van de penningmeester;

d. het uitbrengen van verslag aan het bestuur binnen veertien dagen na deze controle, welk verslag indien het betrekking heeft op de controle onder c. wordt voorgelezen op de eerst volgende algemene ledenvergadering.

 

Bij gebleken onregelmatigheden is de kascommissie verplicht hiervan onmiddellijk schriftelijk melding te maken aan het bestuur, dat in overleg met de kascommissie die maatregelen neemt, welke het in het belang van de vereniging wenselijk en nodig acht.

 

 

 

CLUBS

 

Artikel 13

 

Binnen de vereniging kunnen clubs worden gevormd. Zij kiezen een clubbestuur, bestaande uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden. Zij stellen een clubreglement samen, waarvan de inhoud niet strijdig mag zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Het reglement behoeft de goedkeuring van het bestuur der vereniging.

 

Artikel 14

 

De clubs zijn bevoegd hun interne aangelegenheden zelf te regelen. De beoordeling van de vraag wat onder ‘intern’ wordt begrepen, ligt bij het bestuur van de vereniging.

 

Artikel 15

 

De clubs kunnen niet als rechtspersoon optreden en kunnen daarom de vereniging door hun handelingen met derden op geen enkele wijze binden. Zonder schriftelijke goedkeuring van het bestuur der vereniging gaan zij geen verplichtingen aan.

 

Artikel 16

 

De clubbesturen brengen jaarlijks op een door het bestuur der vereniging te bepalen tijdstip aan dat bestuur schriftelijk verslag uit over de door hen in het afgelopen verenigingsjaar verrichte werkzaamheden. Tevens doen zij rekening en verantwoording aan het bestuur der vereniging van de door hen ontvangen gelden en gedane uitgaven. Voorts dienen zij een begroting in en zorgen voor een afschrift van het verslag van de kascommissie.

 

Artikel 17

 

De clubbesturen vergaderen zo vaak zij nodig achten, doch tenminste één keer per jaar, om het in artikel 16 bedoelde verslag vast te stellen.

 

CONTRIBUTIES

 

Artikel 18

 

De verenigingscontributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld. Het bestuur heeft het recht in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de betaling van contributie te verlenen.

 

Artikel 19

De clubs, zoals bedoeld in 13 van dit reglement, kunnen ter bekostiging van hun activiteiten een door hen zelf vast te stellen clubcontributies heffen van hun leden.

 

SLOTBEPALINGEN

 

Artikel 20

 

Dit huishoudelijk reglement kan alleen door de algemene ledenvergadering worden herzien. Het besluit wordt tenminste met tweederde van de uitgebrachte stemmen genomen.

 

Artikel 21

 

In gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

 

naar boven

P-universeel box 55 - Uns50 postbus 616 6200 MD Maastricht

E-mail: p-universeel@maastrichtuniversity.nl

Bankrekening nr.: NL24INGB 0007 2309 38

tel.: 043-3882076