P-UNIVERSEEL

De personeelsvereniging van de Universiteit Maastricht

In februari 1985 werd bij de Universiteit Maastricht (toen nog Rijksuniversiteit Limburg) gestart met een Personeelsvereninging "P-Universeel" met 60 leden.

 

Statutair werd de vereniging opgericht op 17 juni 1985. Momenteel zijn er bijna 700 leden.

Het bestuur wordt door de jaarlijks te houden Algemene Ledenvergadering gekozen.

Het bestuur dient tenminste uit 3 en maximaal uit 5 leden te bestaan.

 

Wat kan de Personeelsvereniging "P-Universeel" voor u betekenen?

 

Kortingsprocedures:

 

Met uw lidmaatschapspas van P-Universeel kunt U bij een aantal winkeliers en leveranciers

een aanzienlijke korting verkrijgen op uw aankopen.

 

Lidmaatschap/contributie:

 

Lid kunnen zijn medewerkers (ook arbeidscontractanten) en ex-medewerkers,

die gebruik maken van pensioen, vervroegde uittreding (FPU) of WAO.

De contributie bedraagt 30,00 euro per jaar; men kan P-Universeel machtigen

maandelijks 2,50 euro op het salaris te laten inhouden.

 

Partnerleden:

 

Partners van leden hebben de mogelijkheid om lid te worden

volgens de statuten. Zij kunnen tegen dezelfde

(gereduceerde) prijzen aan activiteiten deelnemen en betalen eveneens

jaarlijks 30,00 euro contributie, eventueel via een automatische inhouding van

2,50 euro op het salaris van hun partner. Aanmelden van nieuwe leden kan via het aanmeldingsformulier, dat u elders op

deze website kunt vinden en vervolgens electronisch kunt insturen.

Via tel.0031 (0)6 28 23 23 19 kan een gedrukte versie van het formulier opgevraagd worden.

 

Gezocht:

 

Het bestuur is op zoek naar actieve vrijwilligers voor ondersteuning en organisatie bij de vaste activiteiten.

Tevens is het bestuur op zoek naar vrijwilligers die samen met het bestuur een activiteit willen organiseren

of naar vrijwilligers die een hobby hebben die zij met anderen willen delen, bijvoorbeeld bloemschikken, fotografie etc.

en de kennis die zij hier over bezitten willen delen overdragen aan de leden van de personeels vereniging,

men kan rekenen op de volledige ondersteuning van het bestuur.

 

Activiteiten:

 

Activiteiten die ieder jaar vast op de activiteitenlijst staan zijn het Paassurprise en

de Sinterklaasmiddag. Verder staat op het vaste jaarlijkse programma een cultuurreis,

bezoek aan een Kerstreis.

De leden ontvangen tijdig voor een activiteit gedetailleerde informatie over

tijd en plaats van vertrek en geplande tijd van terugkomst, alsmede over de

kosten voor lid c.q. partner-lid en eventueel de mogelijkheid voor deelname door introducées.

Aan activiteiten kan over het algemeen worden deelgenomen bij voor-inschrijving onder

gelijktijdige betaling van de aan een activiteit verbonden kosten.

Een inschrijving is pas definitief, nadat de bevestiging is toegezonden aan het lid door de PV.

Bij over-inschrijving geldt de volgorde van binnenkomst van de aanmelding

Is er aan de betalingsvoorwaarden voldaan, dan ontvangt men een bevestiging.

Bij over-inschrijving wordt men op een "wachtlijst" geplaatst.

 

Restitutie:

 

Indien men door over-inschrijving niet aan de activiteit zal kunnen deelnemen,

wordt de eventuele reeds gedane betaling uiteraard gerestitueerd.

Mocht een lid niet in staat zijn aan een besproken reeds betaalde activiteit deel te nemen, dan wordt geen restitutie gegeven;

wel verleent het bestuur medewerking aan het overdoen van een of meer besproken

plaatsen aan een of meer andere leden. Vanzelfsprekend dient de verhindering

zo tijdig mogelijk aan het bestuur bekend gemaakt te worden.

Deze handelwijze heeft in het verleden wegens de grote belangstelling voor de

activiteiten tot volle tevredenheid gefunctioneerd.

 

 

naar boven

P-universeel box 55 - Uns50 postbus 616 6200 MD Maastricht

E-mail: p-universeel@maastrichtuniversity.nl

Bankrekening nr.: NL24INGB 0007 2309 38

tel.: 043-3882076